On Identification of High Risk Carriers of COVID-19 Using Masked Mobile Device Data 
Da Huang, Xuening Zhu, Weidong Luo, Hao Yin, Jing Hong, Yu Chen, Jing Zhou, and Hansheng Wang
Journal of Data Science . 2020, (Volume S1): 3 - .  DOI: 10.6339/JDS.202012_18(S1).0002